+98935

تست هوش جالب

تست هوش خنگول

خنگول در یک آزمون هوش که جایزه کلانی داشت شرکت کرد .سوالات این مسابقه به این شرح بود:

۱- جنگ ۱۰۰ ساله چند سال طول کشید؟
الف: ۱۱۶ سال ب: ۹۹ سال ج: ۱۰۰ سال د: ۱۵۰ سال
Continue Reading…